Mapa stránek Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku   OBEX Most » Půjčovna nářadí » Půjčovní řád

Půjčovní řád

1) Nájemce je povinen:

  • Seznámit se se způsobem obsluhy a údržby a při jakémkoliv neporozumění si vyžádat informace od správce půjčovny
  • Pečovat o to, aby na najatém prostředku nevznikla škoda
  • Při práci s nástroji používat protiprašný ochranný kryt
  • Přerušit práci po zahřátí stroje nad provozní teplotu, dokud stroj nevychladne
  • Mazat hlavu el. kladiv a upínací části nástrojů a udržovat nástroje v čistém stavu
  • Při jakékoliv závadě na svěřeném zařízení ji neprodleně hlásit půjčovně

2) Nájemce se zavazuje:

  • Neprovádět jakékoliv zásahy do vnitřní části stroje vč. elektrické instalace a připojovacího kabelu
  • Nepoužívat stroje pro práci ve vodě, vlhku a výbušném prostředí
  • Používat pro elektrické připojení zdroje a prodlužovací kabely, odpovídající platným technickým normám a předpisům

 

3) Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy stvrzuje, že byl seznámen s obsluhou svěřeného stroje, že byl poučen o práci s elektrickým nářadím a první pomocí při úrazu elektrickým proudem. Dále tímto podpisem potvrzuje, že zapůjčené nářadí zkontroloval, že mu bylo předvedeno v chodu a že při tomto úkonu neshledal žádné závady ani poškození.

4) Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že s vypůjčenou nastřelovací pistolí bude pracovat osoba vlastnící průkaz vstřelovače. Dále se zavazuje, že do vypůjčené pistole budou používány pouze náboje a hřeby pro tento typ pistole určené a to pouze výrobky společnosti Spit, Paslode.

5) Nájemné je stanoveno platným ceníkem. Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že byl s tímto ceníkem seznámen. Po uplynutí 30ti dnů pronájmu je nájemce povinen předložit nářadí půjčovně ke kontrole a uhradit vzniklé nájemné. Pronajímatel předává nájemci předmět nájmu, po předchozím přezkoušení a údržbě čistý, kompletní, provozuschopný, bez závad. Elektrické ruční nářadí a elektrické spotřebiče prošly kontrolou a revizí dle ČSN 33 1600 ed. 2.
V případě


6) V případě prodlení s úhradou ceny za odebrané zboží a služby pronajímatele je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky.

7) V případě poškození stroje, či opotřebení stroje neodpovídajícího stavu stroje při vypůjčení a přiměřenému opotřebení za dobu výpůjčky, se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli aktuální pořizovací cenu poškozených, ztracených či odcizených předmětů, respektive skutečné náklady na jejich opravu. V případě odcizení pronajímaného stroje je nájemce povinen okamžitě tuto skutečnost oznámit na Policii ČR a provést veškeré úkony potřebné ke zjištění pachatele, včetně sepsání protokolu na Policii ČR a poskytnout pronajímateli veškerou nutnou součinnost. Až do doby ohlášení ztráty nebo odcizení pronajímaného stroje je nájemce povinen platit nájemné.

8) Nájemce za celou dobu pronájmu odpovídá za poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu věci. Nájemce není oprávněn dát předmět pronájmu do pronájmu třetí osobě.

9) Nájemce je povinen na požádání předmět  pronájmu neprodleně vrátit, nebo předložit ke kontrole půjčovně.

10) Pronajímatel je oprávněn při porušení kterékoliv z podmínek Půjčovního řádu ze strany nájemce odstoupit okamžitě od Nájemní smlouvy.

11) Nájemce vrátí předmět pronájmu v provozovně pronajímatele na ulici Jaroslava Seiferta 2583 v Mostě řádně očištěný a s předvedením chodu.

12) Půjčovní řád je nedílnou součástí nájemní smlouvy.

 

V Mostě 11. 10. 2016

Velkoobchod spojovacím materiálem, domácími potřebami a trezory


 

© 2012-2014 OBEX Most